Keresés a honlapon:

  


Református Szociális Gondozási Központ

Református Szociális Gondozási Központ

A Sarkad-Belvárosi Református Egyházközség 2003-ban kezdte meg diakóniai szolgálatát az idősek klubja keretében. Az igényeket folyamatosan figyelemmel kísérve bővült tovább az ellátandók köre és a szolgáltatások palettája: 2007-től támogató szolgálat, 2008-tól házi segítségnyújtás és 2010-től szociális étkeztetés. 2012 januárjától e szolgáltatások kibővített intézményi keretek között folytatódtak, s létrejött a Református Szociális Gondozási Központ, melynek ellátási területe a Sarkadi és a Szeghalmi Járás (Sarkad, Kötegyán, Méhkerék, Újszalonta, Sarkadkeresztúr, Mezőgyán, Vésztő, Szeghalom, Körösladány, Dévaványa, Ecsegfalva, Füzesgyarmat).
Az intézmény célja: a szociális alapszolgáltatások megszervezésével segítséget nyújtani a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.
Fontosnak tartjuk az idősek saját lakóhelyen történő segítését, családban maradását, közszolgáltatások elérésének segítését, ezáltal életvitelük könnyítését. Szolgáltatásainknak köszönhetően a szakosított ellátásokat, a bentlakásos intézményeket a lehető legkésőbbi időpontban és csak a legszükségesebb esetekben veszik igénybe ellátottaink. A szolgálat nagy figyelmet fordít a megelőzésre, a készségek szinten tartására és fejlesztésére.
A szolgálat keretében egyénre szabott gondozási formákon keresztül érjük el az arra rászoruló és segítséget igénylő embereket. Fontosnak tartjuk, hogy az ellátottak részt vegyenek családjuk, támogató szervezeteik és a társadalom életében, valamint befolyással is legyenek azokra. Élettapasztalatuk fontos és értékes a társadalom többi tagja, és a sorstársaik számára is.


Idősek nappali ellátása
Az idős, többnyire magányos, egyedül élő vagy napközben egyedül maradó emberek számára biztosít tartalmas nappali elfoglaltságot. Olyan idős emberek jutnak így szociális szolgáltatáshoz, akik még nem szorulnak bentlakásos intézményi elhelyezésre, házi segítségnyújtásra, és egyedül saját otthonukban élnek. Lehetőség van a hitélet gyakorlására, társas beszélgetésre, felolvasásra, éneklésre, sétákra, kirándulásokra stb.
A klubban programterv alapján történik a feladatellátás. E programterv alapján kerülnek – folyamatosan – megvalósításra az alábbi szolgáltatások:
- mentális gondozás
- életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése
- hivatalos ügyek intézése
- egészségügyi alapellátás megszervezése, szakellátáshoz való hozzájutás segítése
- mentálhigiénés foglalkozás
- tisztálkodási lehetőség
- étkezési lehetőség
- szabadidős programok: újságok, folyóiratok, TV, társasjáték, kártya
- szervezett programok: kirándulások, színház- és múzeumlátogatás
- ünnepek, névnapok, születésnapok megünneplése
- pihenési lehetőség
Az egészséges ellátás keretében az egészséges életmódot szem előtt tartó foglalkozásokat tartunk. Az egészségügyi ellátás során hetente egy alkalommal a klub biztosítja az orvosi rendelést, az egészséggel kapcsolatos felvilágosító előadásokat szervez, valamint megszervezi és elősegíti a szakellátásokhoz való hozzájutást.
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az igénylő illetve a törvényes, - jogi képviselője kérelmére történik. A kérelem benyújtása a klub vezetőjénél történik nyitvatartási időben. A kérelem kitöltésében a klubvezető, illetve a gondozók segítenek, ehhez TAJ kártya szükséges.

Klubvezető: Netyéné Bajkán Viola 
+36 20 920 3270
5720 Sarkad, Veress Sándor u. 17.
Telefon: 66/272-181
Nyitva tartás: hétfő - csütörtök: 7.30-16.00, péntek: 7.30-15.00


Támogató szolgálat
A támogató szolgálat keretében a fogyatékossággal élő személyek és családtagjaik saját lakóhelyükön, lakókörnyezetükben történő segítése személyre szabott, komplex feladatok és ellátások közvetítésével, az igénybevevő életvitelének megkönnyítése lakáson kívüli (köz)szolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. A társadalmi hátrányok csökkenése érdekében és az igénybevevő társadalmi aktivitását növelő módon végzett segítő, támogató szolgáltatás a cél, amelyet a szolgáltató a jogosult személy lakásán és azon kívül egyaránt végez.
Szolgáltatáselemek:
- személyi segítő szolgálat
- tanácsadó szolgálat, információs bázis
- szállító szolgálat.
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az igénylő illetve a törvényes, - jogi képviselője kérelmére történik. A kérelem benyújtása a szolgálat vezetőjénél történik nyitvatartási időben. A kérelem kitöltésében a szolgálatvezető, illetve a személyi segítők segítenek, ehhez TAJ kártyára illetve a jövedelmet igazoló dokumentumra van szükség.

Szolgálatvezető: Patkásné Kóra Gabriella 
+36 70 429 8652
5720 Sarkad, Veress Sándor u. 17.
Nyitva tartás: hétfő - csütörtök: 7.30-16.00, péntek: 7.30-15.00

 


Házi segítségnyújtás
A saját lakóhelyen történő segítést, a családban maradást, a szakosított ellátások minél későbbi igénybevételét, közszolgáltatások elérését, illetve az életvitel könnyítését támogatja. A szolgálat nagy figyelmet fordít a prevencióra, a készségek szinten tartására és fejlesztésére. Egyénre szabott gondozási formán keresztül éri el az arra rászoruló és segítséget igénylő gondozási szükséglettel rendelkező embereket.
A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani.
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az igénylő illetve a törvényes, - jogi képviselője kérelmére történik. A kérelem benyújtása a szolgálat vezetőjénél, illetve településenként a vezető gondozóknál történik. A kérelem kitöltésében a szolgálatvezető, illetve a vezető gondozók segítenek, ehhez TAJ kártyára, illetve a jövedelmet igazoló dokumentumra van szükség.

Szolgálatvezető: Baracsi Julianna
+36 70 429 8590
5720 Sarkad, Veress Sándor u. 17.
Nyitvatartás: hétfő - csütörtök: 7.30-16.00, péntek: 7.30-15.00

 


Szociális étkeztetés
Az étkeztetés szolgálatának feladata azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:
- koruk,
- egészségi állapotuk,
- fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
- szenvedélybetegségük vagy
- hajléktalanságuk miatt.
A napi egyszeri meleg élelem biztosítása során a gondozott mentesül a számára komoly nehézséget jelentő munkafolyamattól, melynek hatására javul közérzete, egészségi állapota, a rászorultak egy csoportjánál biztosítottá válik a biológiai alapszükségletük kielégítése. Változatosabb, olcsóbb és szakszerűbb étkezésben lehet része. A főzésre fordított energiái felszabadulnak, melyet pihenésre vagy más elfoglaltságra fordíthat. Bővülnek segítő emberi kapcsolatai.
Az étel elvitellel, kiszállítással vagy helyben fogyasztással kerül az ellátást igénylőhöz. Az étkeztetés szolgáltatását munkanapokon és igény szerint munkaszüneti napokon is biztosítjuk ellátottainknak. Az ellátás térítési díj ellenében történik.

Szolgálatvezető: Dr. Kesztyűs Attiláné

+36 70 429 8648
5720 Sarkad, Veress Sándor u. 17.
Nyitva tartás: hétfő - csütörtök: 7.30-16.00, péntek: 7.30-15.00

 


Elérhetőségek:
Fenntartó képviselője: Koncz Zsolt lelkész és Dr. Taybani Jamal gondnok
Telefon: +36 20 429 1285
Lelkészi hivatal: 5720 Sarkad, Veress S. u. 15.
E-mail: sarkad-belvaros@reformatus.hu
Web: www.reformatus-sarkadbelvaros.hu

Intézményvezető: Netyéné Bajkán Viola 
Telefon: +36 20 920 3270
5720 Sarkad, Veress S. u. 17.
E-mail: rszgk.sarkad@bekesmegye.reformatus.hu
Web: www.reformatus-sarkadbelvaros.hu

Intézményvezető helyettes:  


Központi Iroda:
5720 Sarkad, Veress Sándor u. 17.
Nyitva tartás: hétfő - csütörtök: 7.30-16.00, péntek: 7.30-15.00
Tel.: +36 66 272 181

Térségi Irodák:
5520 Szeghalom, Tildy Zoltán u. 31/2.
Tel.: +36 20 276 3639

5525 Füzesgyarmat, Bethlen Gábor u. 1.
Tel.: +36 70 429 8653

5510 Dévaványa, Bem u. 3.
Tel.: +36 70 429 8601

Ma 2019.10.16.
Gál napja van.

Látogatóink száma:

2011.01.01. óta:

164 915

Jelenleg on-line: 5

© 2010 Sarkad-Belvárosi Református Egyházközség